จุดเน้น

๑. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพนำไปสู่การมีงานทำ พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital Platform
๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๔. มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๕. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๗. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (SCQA , OBECQA)
๘. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
๙. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 

 

 

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
pat

1594191675747

bannerLaw400

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
26
เนื้อหา
4412
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5671537

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 486

เมื่อวานนี้ 525

สัปดาห์นี้ 2582

เดือนนี้ 9268

รวมทั้งหมด 1181304


by ITEC SESAO38