จุดเน้น

๑. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพนำไปสู่การมีงานทำ พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital Platform
๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๔. มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๕. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๗. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (SCQA , OBECQA)
๘. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
๙. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 

 

 

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
28
เนื้อหา
4085
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5169334

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 447

เมื่อวานนี้ 596

สัปดาห์นี้ 1043

เดือนนี้ 1043

รวมทั้งหมด 1033292


by ITEC SESAO38