62 04 22 ประกาศเจนารมย200

วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทำปฏิญญาเขตสุจริต เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต ให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพิ้นที่การศึกษา ดังนี้

1.เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2.เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน

3.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน

ทั้งหมดนี้เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสียรภาพ ตลอดจิรัฐิติกาล

ต่อจากนั้นมีการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และปรับฐานความคิดบุคลากรในสังกัด โดยมีนายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย มาเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใสสะอาดปราศจากคอรับชั่น(เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่น)” และ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” นายวรินทร์ ชำนาญผา “การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการต่อต้านทุจริต”

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดทุกคน มีจิตสำนึก มีพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI : Corruption Perceptions Index) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

 62 04 22 ประกาศเจนารมย800

2015-07-17 20-12-40 

1562568219037

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8
1600744969891

1594191675747

EDC-Logo

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
26
เนื้อหา
4253
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5452551

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 467

เมื่อวานนี้ 745

สัปดาห์นี้ 3342

เดือนนี้ 16488

รวมทั้งหมด 1125092


by ITEC SESAO38