62 02 14 บานดาน200

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดงาน “เสริมสร้างศาสตร์และศิลป์ เปิดรั้ว บ.ล. 61” ของโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โดยมีนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กล่าวรายงาน

การสร้างศาสตร์ คือ การสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ ซึ่งได้มีการบูรณาการอย่างเหมาะสมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนการสร้างศิลป์ คือ การสร้างประสบการณ์ทางด้านสุนทรีย์ทางจิตใจ กล่อมเกลาให้นักเรียนเป็นคนที่มีความอ่อนช้อย อ่อนหวาน

งาน “เสริมสร้างศาสตร์และศิลป์ เปิดรั้ว บ.ล. 61” จัดขึ้นเพื่อจัดแสดงโครงงานของนักเรียนทุกห้องเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันและฝึกทักษะต่างๆของนักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน พัฒนาการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงความรู้ความสามารถ ทักษะด้านต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆที่ยั่งยืนให้กับนักเรียน พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียน

ในการจัดการครั้งนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในอำเภอบ้านด่านลานหอย วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และจัดหางานสุโขทัย

นายอำนวย อภิชาติตรากูล กล่าวว่า การจัดการศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2548) ข้อ 1 ระบุไว้ว่าจะต้องพัฒนาตนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา ซึ่งมีแนวนโยบายเพื่อดำเนินการ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ที่ที่พัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการจัดกระบวนการ ที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านต่างๆที่ จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังสร้างสรรค์พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 62 02 14 บานดาน800

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3553
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4434239

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 327

เมื่อวานนี้ 237

สัปดาห์นี้ 564

เดือนนี้ 7898

รวมทั้งหมด 835163


by ITEC SESAO38