62 01 31 เปดโลกวชาการ ทงเสลยม200

วันที่ 31 มกราคม 2561 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดงานเปิดโลกวิชาการ “Open House 2019” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอำนวย อภิชาตตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดงาน นายสุทธิอาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

การจัดงานเปิดโลกวิชาการ “ Open House 2019” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดแสดงผลงานของนักเรียน และคณะครูที่เป็นเลิศ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา 2561 ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การทำงานร่วมกัน คิดเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อเป็นการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

การจัดงานเปิดโลกวิชาการ “ Open House 2019” มีกิจกรรม สำคัญของ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับอีก 1 ทวิศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ซึ่งแต่ละกลุ่ม จัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงผลงานของนักเรียนและครู จัดกิจกรรมแสดงศักยภาพของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมบูรณาการกับฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีตลาดประชารัฐนักเรียน ซึ่งมีกว่า 30 ร้าน และจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คือ

1.การจัดการแข่งขันอ่านบทอาขยานทำนองเสนาะ

2.การคิดเลขเร็ว

3.กิจกรรมการแข่งขันวิทยสัประยุทธ์

4.กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการ ออกแบบรองรับแรงกระแทก

5.กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับสังคมศึกษา

6.การแข่งขันทักษะกีฬาพื้นฐาน

7.การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

8.การแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง

9.การแข่งขันประกวดศิลป์สร้างสรรค์

10.การแข่งขันประกวดวาดภาพลายเส้น

11.การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

12.การแข่งขันสะกดคําภาษาอังกฤษ

13.การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ยังมีการประกวด To be Number One Idol ซึ่งเป็นการที่ให้นักเรียนแสดงความสามารถอีกหนึ่งกิจกรรม

นายอำนวย อภิชาติตรากูล กล่าวว่า การจัดการศึกษานั้น มีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ต้องจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกในทางที่ดีทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดงานเปิดโลกวิชาการ “ Open House 2019” ครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดงานในวันนี้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้ดำเนินการมาถูกทาง และสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมในเรื่องอาชีพและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการมีงานทำ และการสร้างขวัญและกำลังใจในด้านวิชาชีพ

 62 01 31 เปดโลกวชาการ ทงเสลยม800

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3519
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4385344

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 57

เมื่อวานนี้ 403

สัปดาห์นี้ 853

เดือนนี้ 7069

รวมทั้งหมด 824709


by ITEC SESAO38