62 01 18 กงไกรลาศ200

รร.กงไกรลาศวิทยาคม สพม.38 “เปิดโลกวิชาการ บูรณาการทักษะชีวิต มีจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม จัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ บูรณาการทักษะชีวิต มีจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายอำนวย อภิชาตตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธาน นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ และปฏิบัติได้ ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และนำไปสู่การมีสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่หลักสูตรกำหนดนั้น ต้องได้รับการปลูกฝัง และพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จึงได้จัดงานกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ บูรณาการทักษะชีวิต มีจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงความสามารถทักษะทางวิชาการ ของคณะครู และนักเรียนผลงานตามจุดเน้น ของโรงเรียน โดยบูรณาการกับกิจกรรมโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ

นายอำนวย อภิชาตตรากูล กล่าวว่า กิจกรรมนี้ เพื่อให้นักเรียน คณะครู ได้แสดงความสามารถทางทักษะวิชาการ นวัตกรรม ผลงานตามจุดเน้นของโรงเรียนโดยบูรณาการกับกิจกรรมโครงงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตามศักยภาพโ ดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการชุมชนได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรม ของนักเรียน และการจัดแนะแนวการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองและตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานให้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาต่อไป

 62 01 18 กงไกรลาศ800

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3519
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4385270

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 34

เมื่อวานนี้ 403

สัปดาห์นี้ 830

เดือนนี้ 7046

รวมทั้งหมด 824686


by ITEC SESAO38