61 09 11 MOU สโขทยชวยเหลอนกเรยน200

วันที่ 11 กันยายน 2561 ที่โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandam of understanding :MOU) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ 9 หน่วยงานหลักของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย 2.ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย 3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 4.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย 5.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย 7.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 8.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 9.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย 10.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยทุกหน่วยงานตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยจะร่วมมือกันดังนี้ 1 .การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของนักเรียนด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และด้านอื่นๆตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 2.บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อคัดกรองนักเรียนในสถานศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม และเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะยอมรับข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และแก้ไขให้สำเร็จ 3.ดำเนินการ อำนวยการ ตรวจสอบ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ ทั้งบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนงบประมาณที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) มีความตระหนักในภารกิจการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภารกิจของ สพม.38 ต้องรับผิดชอบ ดูแลเด็กมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆในสังคมปัจจุบันมากกว่าช่วงวัยอื่น การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน เติบโตเป็นพลเมืองดี สพม.38 จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว

61 09 11 MOU สโขทยชวยเหลอนกเรยน800

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
3468
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
4212762

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 183

เมื่อวานนี้ 418

สัปดาห์นี้ 601

เดือนนี้ 6633

รวมทั้งหมด 798594


by ITEC SESAO38