จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560  
สาเหตุการออกกลางคัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมจังหวัดตาก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
นักเรียนออกกลางคันทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 2 0 0 0 5
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฐานะยากจน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ต้องคดี/ถูกจับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีปัญหาครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีปัญหาในการปรับตัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หาเลี้ยงครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 2 0 0 0 5
อพยพตามผู้ปกครอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรณีอื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0