จำนวนผู้บริหารและข้าราชการครูในสถานศึกษา จำแนกตามสายงาน/เพศ/คุณวุฒิการศึกษา
                                 
ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่ง จำนวนคุณวุฒิการศึกษา/เพศ ร้อยละ
สูงกว่าโท โท ตรี ต่ำกว่าตรี รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
สายงานบริหา ผู้อำนวยการโรงเรีย 2 0 2 13 2 15 2 0 2 0 0 0 17 2 19 2.29
สายงานบริหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน 0 0 0 6 5 11 0 1 1 0 0 0 6 6 12 1.45
สายงานการสอน ครู 2 2 4 113 258 371 100 199 299 1 0 1 216 459 675 81.42
สายงานการสอน ครูผู้ช่วย 0 0 0 3 1 4 39 80 119 0 0 0 42 81 123 14.84
รวมทั้งสิ้น 4 2 6 135 266 401 141 280 421 1 0 1 281 548 829 100