สรุปข้อมูลนักเรียนพักนอน 
ประเภท ม.1 ม.2 ม.3  รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม   ม.ปลาย รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
นักเรียนพักนอนทั้งหม 68 64 132 104 98 202 88 80 168 502 105 154 259 136 197 333 101 184 285 877 1379
บ้านพักครู 2 3 5 12 2 14 8 1 9 28 1 2 3 7 7 14 6 0 6 23 51
บ้านพักนักเรียน/หอนอน 57 60 117 90 86 176 74 71 145 438 102 149 251 116 178 294 87 181 268 813 1251
พักรวมกับชุมชน/อื่นๆ 9 1 10 2 10 12 6 8 14 36 2 3 5 13 12 25 8 3 11 41 77