จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา อายุและเพศ 
ที่ อายุ มัธยมตอนต้น มัธยมตอนปลาย รวมทั้งหมด
ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1 น้อยกว่า 12 ปี        -            2        -          -          -          -            2        -          -       -          -       -          -          -                   2
2 12 ปี      254      284          1          1        -          -        540        -          -       -          -       -          -          -               540
3 13 ปี      801      918      217      337        -          -     2,273        -          -       -          -       -          -          -            2,273
4 14 ปี      139      103      715      919      255      306   2,437        -          -       -          -       -          -          -            2,437
5 15 ปี        31        12      134      135      790      856   1,958      207      398       1        -       -          -        606          2,564
6 16 ปี          6          8        28        19      130      116      307      673   1,073   188      334     -            3   2,271          2,578
7 17 ปี          4          1          6          7        34          9        61      129      123   641   1,044   189      331   2,457          2,518
8 18 ปี          1          1          5          4          9          4        24        18        21   129      130   611   1,017   1,926          1,950
9 19 ปี          2        -            3          2          1          2        10          6          3     19          7   112      120      267             277
10 20 ปี          1        -          -            2        -          -            3          2          1       2          4     15        19        43               46
11 มากกว่า 20 ปี        -          -          -          -          -          -          -          -          -       -          -       -          -          -                 -  
รวมทั้งหมด   1,239   1,329   1,109   1,426   1,219   1,293   7,615   1,035   1,619   980   1,519   927   1,490   7,570        15,185