จำนวนโรงเรียน จำแนกตามเกณฑ์จำนวนนักเรียน
ขนาดเล็ก นร. ตั้งแต่ 499 คนลงมา (10 ร.ร.) ขนาดกลาง นร. 500 - 1499 (7 ร.ร.) ขนาดใหญ่ นร. 1500-2499 (1 ร.ร.) ขนาดใหญ่พิเศษ นร.ตั้งแต่ 2500 คนขึ้นไป (2 ร.ร.)
1.วังหินกิตติวิทยาคม 85 คน 1.แม่จะเราวิทยาคม 518 คน 1.อุ้มผางวิทยาคม 1553 คน 1.ตากพิทยาคม 2636 คน
2.วังเจ้าวิทยาคม 152 คน 2.แม่กุวิทยาคม 620 คน   2.สรรพวิทยาคม 2730 คน
3.ยกกระบัตรวิทยาคม 189 คน 3.ท่าสองยางวิทยาคม 625 คน    
4.ทุ่งฟ้าวิทยาคม 230 คน 4.แม่ระมาดวิทยาคม 634 คน  
5.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 265 คน 5.บ้านตากฯ 792 คน    
6.วังประจบวิทยาคม 265 คน 6.พบพระวิทยาคม 946 คน    
7.ถนอมราษฎร์บำรุง 274 คน 7.ผดุงปัญญา 1358 คน    
8.แม่ปะวิทยาคม 359 คน    
9.นาโบสถ์พิทยาคม 468 คน      
10.สามเงาวิทยาคม 486 คน      
ขนาดเล็ก 10
ขนาดกลาง 7
ขนาดใหญ่ 1
ขนาดใหญ่พิเศษ 2