จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียนรวมจำแนกตามเพศ / รายอำเภอ 
อำเภอ จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ชาย หญิง รวม
 เมืองตาก               2,007            2,611             4,618 5
 วังเจ้า                  284               336                620 2
 บ้านตาก                  490               532             1,022 2
 สามเงา                  302               373                675 2
 แม่สอด               1,636            2,338             3,974 4
 แม่ระมาด                  498               654             1,152 2
 ท่าสองยาง                  264               361                625 1
 พบพระ                  392               554                946 1
 อุ้มผาง                  636               917             1,553 1
 รวมทั้งสิ้น               6,509            8,676           15,185 20