จำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น/ระดับชั้น ม.ปลาย
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รวมระดับ ม.ต้น รวมระดับ ม.ปลาย รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 63012001 ตากพิทยาคม        633        726     1,359        477        800     1,277                     2,636
2 63012002 ผดุงปัญญา        305        361        666        221        471        692                     1,358
3 63012003 วังหินกิตติวิทยาคม          23          24          47          23          15          38                          85
4 63012004 ถนอมราษฏร์บำรุง        105          40        145          91          38        129                        274
5 63012005 วังประจบวิทยาคม          93          75        168          36          61          97                        265
6 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)        242        229        471        137        184        321                        792
7 63012009 ทุ่งฟ้าวิทยาคม          58          39          97          53          80        133                        230
8 63012010 สามเงาวิทยาคม        151        148        299          53        134        187                        486
9 63012011 ยกกระบัตรวิทยาคม          57          59        116          41          32          73                        189
10 63012012 นาโบสถ์พิทยาคม        129        139        268          84        116        200                        468
11 63012013 วังเจ้าวิทยาคม          44          45          89          27          36          63                        152
12 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม        124        175        299        116        219        335                        634
13 63022002 แม่จะเราวิทยาคม        145        133        278        113        127        240                        518
14 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม        134        147        281        130        214        344                        625
15 63022004 สรรพวิทยาคม        563        735     1,298        552        880     1,432                     2,730
16 63022005 แม่ปะวิทยาคม          84          96        180          63        116        179                        359
17 63022006 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม          70          71        141          52          72        124                        265
18 63022007 แม่กุวิทยาคม        154        193        347          98        175        273                        620
19 63022008 พบพระวิทยาคม        171        183        354        221        371        592                        946
20 63022009 อุ้มผางวิทยาคม        282        430        712        354        487        841                     1,553
  รวมทั้งสิ้น     3,567     4,048     7,615     2,942     4,628     7,570                   15,185