ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ที่ รหัสโรงเรียน (smis) ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้อำนวยการ ที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ระยะทางจากเขตพื้นที่ฯ (กม.) โทรศัพท์ โทรสาร
1 63012001 ตากพิทยาคม นางสคราญจิต ศริญญามาศ 12  - ระแหง เมืองตาก ตาก 63000 87 0-5551-1134 0-5554-0248      
2 63012002 ผดุงปัญญา นายจเร  ขัติวงษ์ 151 6 ไม้งาม เมืองตาก ตาก 63000 91 0-5551-5864 0-5551-7829      
3 63012003 วังหินกิตติวิทยาคม นางสาวลาวัลย์ เกติมา 142 13 วังหิน เมืองตาก ตาก 63000 98 0-5555-2012 0-5555-2012      
4 63012004 ถนอมราษฎร์บำรุง นายมนตรี ใยระย้า 691 0 หัวเดียด เมืองตาก ตาก 63000 87 0-5551-1762 0-5551-1538      
5 63012005 วังประจบวิทยาคม นายใจ  ยอดดำเนิน 192 1 วังประจบ เมืองตาก ตาก 63000 74          
6 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) นายชาคริต  คำนวนสินธุ์ 90/1 4 ตากออก บ้านตาก ตาก 63120 113 0-5559-1026 0-5559-1027      
7 63012009 ทุ่งฟ้าวิทยาคม นายสาโรช เกตุสาคร - 1 ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 63120 117 0-5503-0255 0-5503-0255      
8 63012010 สามเงาวิทยาคม นายสมนึก  เอื่ยมใส 1663 5 สามเงา สามเงา ตาก 63130 140 0-5559-9026 0-5559-9080      
9 63012011 ยกกระบัตรวิทยาคม นายสุทธิพงษ์  ทองดี - 6 ยกกระบัตร สามเงา ตาก 63130 150 0-5559-7173 0-5559-7174      
10 63012012 นาโบสถ์พิทยาคม นายสนั่น วงษ์ดี 255 7 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 63000 119 0-5589-5066 0-5589-5103      
11 63012013 วังเจ้าวิทยาคม นายนุตพล ธรรมลังกา 229 14 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63000 116 0-5559-3009 0-5559-3009      
12 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม นายสมชาย  คำตุ้ย 167 3 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 63140 204 0-5558-1238 0-5558-1079      
13 63022002 แม่จะเราวิทยาคม นายขวัญชัย  นันต๊ะ 254 3 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 63140 201 0-5558-5082 0-5558-5082      
14 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม นายกฤษณะ  เครืออยู่ 175 2 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 63150 254 0-5558-9101 0-5558-9306      
15 63022004 สรรพวิทยาคม นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ 51 0 แม่สอด แม่สอด ตาก 63110 171 0-5553-1094 0-5553-4861      
16 63022005 แม่ปะวิทยาคม นายมานิต  เมธานุภาพ 462 2 แม่ปะ แม่สอด ตาก 63110 171 08-6446-4380 0-5550-6522      
17 63022006 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม   407 2 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 63110 145 0-5559-5186 0-5559-5187      
18 63022007 แม่กุวิทยาคม นายชำนาญ  แสนจุ้ม 616 7 แม่กุ แม่สอด ตาก 63110 181 0-5503-0153 0-5503-0153      
19 63022008 พบพระวิทยาคม นายวิเชษ เย็นฉ่ำ 333 3 พบพระ พบพระ ตาก 63160 218 0-5556-9081 0-5556-9356      
20 63022009 อุ้มผางวิทยาคม นายภูธนภัส  พุ่มไม้ 4 1 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 63170 329 0-5556-1005 0-5556-1005