ข้อมูลนักเรียน ครู ห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อครู และอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน รายอำเภอ
อำเภอ จังหวัด จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน นักเรียน : ครู นักเรียน : ห้อง
 เมืองตาก   ตาก  5 4,618 251 137 18 34
 วังเจ้า   ตาก  2 620 36 27 17 23
 บ้านตาก   ตาก  2 1,022 58 37 18 28
 สามเงา   ตาก  2 675 43 27 16 25
 แม่สอด   ตาก  4 3,974 204 123 19 32
 แม่ระมาด   ตาก  2 1,152 63 36 18 32
 ท่าสองยาง   ตาก  1 625 27 19 23 33
 พบพระ   ตาก  1 946 45 29 21 33
 อุ้มผาง   ตาก  1 1,553 73 39 21 40
 รวม  20 15,185 800 474 19.13 30.99