จำนวนโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ประเภท จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
จำแนกตามประเภท    
 - เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 20 100.00
จำแนกตามโรงเรียนหลัก/สาขา    
 - โรงเรียนหลัก 20 100.00
 - โรงเรียนสาขา 0 0.00
จำนวนตามขนาดจำนวนนักเรียน    
 - ขนาดเล็ก (นักเรียน 499 คน ลงมา) 10 50.00
 - ขนาดกลาง (นักเรียน 500-1499 คน) 7 35.00
 - ขนาดที่ใหญ่ (นักเรียน 1500-2499 คน) 1 5.00
 - ขนาดที่ใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2500 คน ขึ้นไป) 2 10.00
โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 38 จังหวัดตาก มีจำนวน 20 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน จ.ตาก 15,208 คน
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และจำแนกตามขนาด พบว่า เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 499 คนลงมา) มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 50.00  รองลงมาเป็นขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ 35.00 ขนาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 5.00
และขนาดใหญ่พิเศษคิดเป็นร้อยละ 10.00