ข่าวประชาสัมพันธ์

16.6.1

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.38  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ครั้งที่ 3/2560  เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการดำเนินงาน และรับทราบถึงการดำเนินงานของแต่โรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมโรงเรียน เมืองด้งวิทยาคม  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย (ภาพทั้งหมด )

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2560

13.06.1

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) เขต 38 เป็นประธานการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning community) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมร่วมกับโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความเข้าใจระบบการทำงานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ PLC  ครูได้นำกระบวนการไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 คณะศึกษานิเทศก์ นายสุธน ทัพจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจำนวน 35 คน และ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมจำนวน 17 คน ร่วมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 52 คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิปาริชาติ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม: พัฒนาการสอนด้วยกระบวนการ PLC

10.06.1

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.) เขต 38  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน จำนวน 60 คน เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและหลักการ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง ประชารัฐระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) รณรงค์ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปจำกัดอย่างถูกวิธี สร้างความตะหนัก มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปขยายผล ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าใจปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสู่สังคมต่อไป โดยมีนางสาวไอรดา ยาท้วมและนายบัญชา ไชยเสน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม: จัดการขยะมูลฝอย

12.6.1

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.38 เป็นประธานการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.38

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ

09.06.01

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายมนูญ ใยบัวเทศ ประธานกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาพร้อมคณะ ได้เข้าประเมินโรงเรียนเมืองเชลียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษา ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และนักเรียน สามารถนำผลที่ได้จากกระบวนการไปใช้เป็น กรอบและแนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

(ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.638003969730783.1073741940.211302232400961&type=3 )

อ่านเพิ่มเติม: เมืองเชลียงประเมินเป็นศูนย์พอเพียง

หน้าที่ 1 จาก 68

2015-07-17 20-12-40

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g8

km01

gis

otpc-banner

obec ch2

ars

krs

muttayom

emes

manual

กำลังใช้งาน

มี 94 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้ชม
24
เนื้อหา
2736
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3072996

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 1

สัปดาห์นี้ 2

เดือนนี้ 27

รวมทั้งหมด 593290


by ITEC SESAO38